inzageverzoek vb

Hier enkele voorbeeld verzoeken. U kunt natuurlijk uw brief helemaal zelf opstellen.

  1. Voorbeeldbrief AIVD inzageverzoek
  2. Voorbeeldbrief MIVD inzageverzoek
  3. Voorbeeldbrief AIVD inzageverzoek
  4. Voorbeeldbrief MIVD inzageverzoek

 

 

Voorbeeldbrief 1 AIVD inzageverzoek

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Zeer geachte mevr./dhr.,

Hierbij vraag ik in kopie op alle gegevens bij en onder de AIVD over … onderwerp (moet u zelf invullen). Dit is een verzoek in het kader van de Awb.

Ik vraag om kopie van alle gegevens bij en onder de AIVD over … onderwerp (moet u zelf invullen).
Daarbij ga ik er vanuit dat slechts een deel van het gevraagde bij en onder de AIVD ontstaan is, of aanwezig is, in een directe relatie tot de Wiv en/of een in de Wiv genoemde taak. De overige gegevens over … onderwerp (moet u zelf invullen), vallen daarmee onder gewone toegangswetten, verderop som ik ze op.
Ook is denkbaar dat een deel van het gevraagde op een gegeven moment weliswaar onder de werking van de Wiv viel, maar nu niet meer, bijvoorbeeld als er sprake is van:
– onrechtmatige garing althans garing die niet viel of behoorde te vallen onder de Wiv en/of een van de in de Wiv genoemde taken
– formele declassificatie bijvoorbeeld omdat een onderwerp formeel geen Wiv taak meer is.
– fysieke overdracht inclusief overdracht van alle recht naar bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats.
Documenten in dit soort categorieën vallen niet of niet meer onder de Wiv en kunnen alleen geweigerd gronden op basis van weigergronden in andere wetten. Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:
– Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
– Wob Wet openbaarheid van bestuur
– Wpolg Wet politie gegevens
– Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
– Aw Archiefwet
Uit het oogpunt van procesefficiency wil ik u vragen te komen tot één beslissing waarbij het tragere beslisregime van de Wiv maatgevend mag zijn.

In kopie wordt gevraagd om alle gegevens over … onderwerp (moet u zelf invullen), bij en onder u aanwezig en/of ontstaan.
Dit omvat ook alle gegevens ontstaan bij en onder de rechtsvoorgangers van
de AIVD, zoals de BVD, maar ook bij en onder de Regionale Inlichtingendiensten en hun rechtsvoorgangers de Plaatselijke Inlichtingen Diensten.

– Daar waar de Wiv niet van toepassing is verzoek ik u overeenkomstig de andere genoemde wetten te beslissen
– Daar waar u mij kopie weigert verzoek ik u dat per document te motiveren.

Ik hoop zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden van u te vernemen.

Gaarne ontvang ik een ontvangstbevestiging

Met vriendelijke groet.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

 

Voorbeeldbrief 1 MIVD inzageverzoek

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Zeer geachte mw./dhr.,

Hierbij vraag ik in kopie op alle gegevens bij en onder de MIVD … onderwerp (moet u zelf invullen). Dit is een verzoek in het kader van de Awb.

Ik vraag om kopie van alle gegevens bij en onder de MIVD over … onderwerp (moet u zelf invullen).
Daarbij ga ik er vanuit dat slechts een deel van het gevraagde bij en onder de MIVD ontstaan is, of aanwezig is, in een directe relatie tot de Wiv en/of een in de Wiv genoemde taak. De overige gegevens over … onderwerp (moet u zelf invullen), vallen daarmee onder gewone toegangswetten, verderop som ik ze op.
Ook is denkbaar dat een deel van het gevraagde op een gegeven moment weliswaar onder de werking van de Wiv viel, maar nu niet meer, bijvoorbeeld als er sprake is van:
– onrechtmatige garing althans garing die niet viel of behoorde te vallen onder de Wiv en/of een van de in de Wiv genoemde taken
– formele declassificatie bijvoorbeeld omdat een onderwerp formeel geen Wiv taak meer is.
– fysieke overdracht inclusief overdracht van alle recht naar bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats.
Documenten in dit soort categorieën vallen niet of niet meer onder de Wiv en kunnen alleen geweigerd gronden op basis van weigergronden in andere wetten. Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:
– Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
– Wob Wet openbaarheid van bestuur
– Wpolg Wet politie gegevens
– Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
– Aw Archiefwet
Uit het oogpunt van procesefficiency wil ik u vragen te komen tot één beslissing waarbij het tragere beslisregime van de Wiv maatgevend mag zijn.

In kopie wordt gevraagd om alle gegevens over … onderwerp (moet u zelf invullen), bij en onder u aanwezig en/of ontstaan.
Dit omvat ook alle gegevens ontstaan bij en onder de rechtsvoorgangers van
de MIVD, zoals de MID, LAMID, LUID, MARID, maar ook bij en onder de Regionale Inlichtingendiensten en hun rechtsvoorgangers de Plaatselijke Inlichtingen Diensten.

– Daar waar de Wiv niet van toepassing is verzoek ik u overeenkomstig de andere genoemde wetten te beslissen
– Daar waar u mij kopie weigert verzoek ik u dat per document te motiveren.

Ik hoop zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden van u te vernemen.

Gaarne ontvang ik een ontvangstbevestiging

Met vriendelijke groet.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

 

Voorbeeldbrief 2 AIVD inzageverzoek

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Aan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties &
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Onderwerp: informatie verzoek documenten met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen)

Afzender: … Naam (moet u zelf invullen)
en … adres (moet u zelf invullen)

Geachte mw./dhr.,

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media, boeken en informatie van organisaties ben ik op zoek naar alle documenten met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen).
Ik wil graag een afschrift van alle [beleids/uitvoerings-]documenten (zie voor een niet uitputtende lijst hieronder) met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen), die in het bezit zijn van u of uw voorgangers zoals de BVD.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met dit verzoek om informatie.

U kunt bij alle documenten denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en dergelijke.

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging verzoek ik u deze stukken gemotiveerd te anonimiseren.

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

 

Voorbeeldbrief 2 MIVD inzageverzoek

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Aan: Ministerie van Defensie & MIVD
De Minister
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onderwerp: informatie verzoek documenten met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen)

Afzender: … Naam (moet u zelf invullen)
en … adres (moet u zelf invullen)

Geachte mw./dhr.,

Naar aanleiding van uw eigen berichtgeving op het internet, berichtgeving van de politie, rapporten van de overheid, berichten in de media, boeken en informatie van organisaties ben ik op zoek naar alle documenten met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen).
Ik wil graag een afschrift van alle [beleids/uitvoerings-]documenten (zie voor een niet uitputtende lijst hieronder) die onder u berusten met betrekking tot … onderwerp (moet u zelf invullen) alle documenten die op deze zaken betrekking hebben opvragen.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek om informatie.

U kunt bij alle documenten denken aan:

Onderzoeken, ambtsberichten, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, check-lijsten, puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, databestanden, beelddragers zoals foto en film, registraties en andere documenten met betrekking tot inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma’s, informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en dergelijke.

Binnen het kader van de WIV, de Wob en de Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging verzoek ik u deze stukken gemotiveerd te anonimiseren.

Conform de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht ik binnen wettelijke termijnen antwoord op mijn verzoek.

U kunt desgewenst de documenten electronisch (in .pdf of .doc-format) toesturen.

Gaarne ontvang ik een bewijs van ontvangst.

Een vriendelijke groet

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)