eigen dossier

Het is ook mogelijk uw eigen dossier op te vragen. U stuurt de diensten van een verzoek met een kopie van ue identiteitsbewijs. Hier vindt u twee voorbeeldbrieven. Zoals in de tweede voorbeeldenbrieven aan de AIVD en MIVD (voorbeelden 3 en 4) staat vermeldt, hoeft u geen onderwerpen of context aan te geven.

  1. Voorbeeldbrief AIVD inzageverzoek eigen dossier
  2. Voorbeeldbrief MIVD inzageverzoek eigen dossier
  3. Voorbeeldbrief 2 AIVD inzageverzoek eigen dossier
  4. Voorbeeldbrief 2 MIVD inzageverzoek eigen dossier

 

 

Voorbeeldbrief AIVD inzageverzoek eigen dossier

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij

Zeer geachte mevr./dhr.,

Hierbij vraag ik in kopie op alle gegevens bij en onder de AIVD over mij of herleidbaar op mij. Dit is een verzoek in het kader van de Awb, hieronder zal ik zowel de inhoud als de juridische context nader toelichten.

Als bijlage voeg ik bij dit verzoek een kopie van mijn ID-kaart/Paspoort.

De juridische context

De van toepassing zijnde wetten
Ik vraag om kopie van alle gegevens bij en onder de AIVD over mij of herleidbaar op mij. Daarbij ga ik er vanuit dat slechts een deel van het gevraagde bij en onder de AIVD ontstaan is, of aanwezig is, in een directe relatie tot de Wiv en/of een in de Wiv genoemde taak. De overige gegevens over mij of herleidbaar op mij vallen daarmee onder gewone toegangswet- ten, verderop som ik ze op.
Ook is denkbaar dat een deel van het gevraagde op een gegeven moment weliswaar onder de werking van de Wiv viel, maar nu niet meer, bijvoorbeeld als er sprake is van:
– onrechtmatige garing
althans garing die niet viel of behoorde te vallen onder de Wiv en/of een van de in de Wiv genoemde taken
– formele declassificatie
bijvoorbeeld omdat een onderwerp formeel geen Wiv taak meer is.
– fysieke overdracht
inclusief overdracht van alle recht naar bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats. Documenten in dit soort categorieën vallen niet of niet meer onder de Wiv en kunnen alleen geweigerd gronden op basis van weigergronden in andere wetten.

Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:
– Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
– Wob Wet openbaarheid van bestuur
– Wpolg Wet politie gegevens
– Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
– Aw Archiefwet

Uit het oogpunt van procesefficiency wil ik u vragen te komen tot één beslissing waarbij het tragere beslisregime van de Wiv maatgevend mag zijn.

De vijf jaar regel
Gegevens die langer dan vijf jaar gesloten zijn dan wel langer dan vijf jaar om operationele redenen niet geraadpleegd zijn, vraag ik in kopie op omdat zelfs de Wiv toegang tot die gegevens toestaat [minus die delen of passages waarop weigergronden gelden].

Onder dit recht op toegang vallen dus ook die gegevens die recenter dan vijf jaar geraad- pleegd zijn om een andere dan een operationele reden, bijvoorbeeld om een organisatori- sche-, juridische- of onderzoeksreden.

Zijn de gegevens nog wel operationeel dan wil ik kopie ontvangen van die delen van die gegevens en bestanden die ouder zijn dan vijf jaar waarbij in het midden gelaten wordt of die bestanden nog jongere informatie bevatten en/of nog operationeel zijn [de zg. vijf-jaar-knip].

Zijn gegevens jonger dan vijf jaar en/of de afgelopen vijf jaar niet geraadpleegd én vallen ze niet onder de Wiv dan worden ze tot en met heden ex nunc opgevraagd.

Geen bronbescherming meer voor publiekrechterlijke organen
Jurisprudentie ontstaan in AIVD-zaken van Roel van Duijn, rechtbank Den Haag Awb 09/9142 en 10/3637, komt erop neer dat bronbescherming voor publiekrechterlijke organen die verplicht zijn aan de AIVD te leveren, zoals de politie of de GBA, niet meer geldt.
Ik verzoek u dan ook overeenkomstig het door de rechtbank Den Haag bepaalde te handelen.

Notificatie en registratieplicht
Voor sommige soorten werk bij en onder u geldt dat na afloop daarvan, na een zekere wachttijd, degene die object was daarvan op de hoogte gesteld wordt. Dit kan gelden bij tappen van audio en data en bij screenen.
Uit diverse berichten, onder meer in de Tweede Kamer en van de CTIVD, blijkt dat u dat nagenoeg nooit doet, onder meer niet omdat u niet over actuele adresinformatie van de bespioneerde beschikt.
Ik maak graag van dit verzoek gebruik om ook naar dit aspect te vragen. Mijn actuele adresgegevens treft u aan onder aan deze brief.

Doorgeleiding
Daar waar delen van het gevraagde zich niet of niet meer, of nog niet, bij of onder u bevin- den verzoek ik u om doorgeleiding.
Ik verzoek u dat snel te doen, binnen 28 dagen. Voor zulk een doorgeleiding geldt immers niet het van de Awb en Wob afwijkende Wiv tijdsregime, maar het gewone, omdat doorge- leiden per definitie betekent dat het gaat om doorgeleiding naar een niet onder de Wiv val- lend orgaan [met als enige uitzondering: doorgeleiding naar de MIVD].
Als u doorgeleidt dan ontvang ik daar van u graag bericht van, in ieder geval omvattend: wanneer, aan wie en inzake wat doorgeleid is.

De inhoud van het verzoek

Hieronder zal ik aangeven wat precies onder dit verzoek tot ontvangen van kopie begrepen moet worden:

Tijdvak
Dit verzoek omvat de periode van 1 januari jaartal tot en met heden [in de ex nunc definitie]. AIVD en BVD / PID en RID

In kopie wordt gevraagd om alle gegevens over mij of herleidbaar op mij, bij en onder u aanwezig en/of ontstaan.
Dit omvat ook alle gegevens ontstaan bij en onder de rechtsvoorgangers van de AIVD, zoals de BVD.
Het ‘onder u’ wordt inzake de RID’n, inclusief bij en onder hun rechtsvoorgangers de PID’n, ingeperkt tot de hier opgesomde gemeenten:
1- Gemeente …………..
2- Gemeente
3- Enz
Mochten delen zich niet, niet meer, of nog niet, fysiek bij of onder u bevinden dan wordt u verzocht, overeenkomstig het bij de juridische context vermelde, om doorgeleiding

De contexten als hulp bij uw zoekslagen
Bekend is dat u beter kunt zoeken als ik u de contexten geef waaronder ik mogelijk bij en onder u bekend ben geworden.
Lid van …….. tijdvak
Lid van …….. tijdvak
Sympatisant van …… tijdvak
Sympatisant van …… tijdvak Bezocht de volgende conflictgebieden……. tijdvak Bezocht de volgende conflictgebieden……. tijdvak Demonstreerde bij …….. tijdvak
Demonstreerde bij …….. tijdvak
Enz tijdvak
Enz tijdvak

Resumerende opmerkingen

– Daar waar de Wiv niet van toepassing is verzoek ik u overeenkomstig de andere genoemde wetten te beslissen

– Bij alles vraag ik u goede notie te nemen van alles wat gesteld en gevraagd wordt in de sectie juridische context.

– Daar waar u mij kopie weigert, verzoek ik u dat per document, en waar gelet op jurisprudentie nodig, zelfs per passage te motiveren.

– In al die gevallen waarin u besluit tot niet integrale vrijgave van de documenten of passages verzoek ik u, naast een goede motivering, subsidiair om verstrekking van ambtelijk beperkte documenten of passages ook indien die door de ingrepen in uw ogen geen zinnige informatie meer bevatten en meer subsidiair om samenvatting van de geweigerde documenten of passages.

– Bij dit alles vraag ik uw bijzondere aandacht voor de recente inzichten bij de Raad van State inzake de de nationale jurisprudentie overstijgende betekenis van zowel art. 10 EVRM als van EHRM uitspraken inzake het noodzakelijkheidsvereiste.

Ik hoop zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden van u te vernemen.

Met vriendelijke groet.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

Bijlage: ID-kaart/Paspoort

 

Voorbeeldbrief 1 MIVD inzageverzoek eigen dossier

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij

Zeer geachte mw./dhr.,

Hierbij vraag ik in kopie op alle gegevens bij en onder de MIVD over mij of herleidbaar op mij.
Dit is een verzoek in het kader van de Awb, hieronder zal ik zowel de inhoud als de juridische context nader toelichten.

Als bijlage voeg ik bij dit verzoek een kopie van mijn ID-kaart/Paspoort.

De juridische context

De van toepassing zijnde wetten
Ik vraag om kopie van alle gegevens bij en onder de MIVD over mij of herleidbaar op mij. Daarbij ga ik er vanuit dat slechts een deel van het gevraagde bij en onder de MIVD ontstaan is, of aanwezig is, in een directe relatie tot de Wiv en/of een in de Wiv genoemde taak. De overige gegevens over mij of herleidbaar op mij vallen daarmee onder gewone toegangswet- ten, verderop som ik ze op.
Ook is denkbaar dat een deel van het gevraagde op een gegeven moment weliswaar onder de werking van de Wiv viel, maar nu niet meer, bijvoorbeeld als er sprake is van:
– onrechtmatige garing
althans garing die niet viel of behoorde te vallen onder de Wiv en/of een van de in de Wiv genoemde taken
– formele declassificatie
bijvoorbeeld omdat een onderwerp formeel geen Wiv taak meer is.
– fysieke overdracht
inclusief overdracht van alle recht naar bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats. Documenten in dit soort categorieën vallen niet of niet meer onder de Wiv en kunnen alleen geweigerd gronden op basis van weigergronden in andere wetten.

Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:
– Wiv Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
– Wob Wet openbaarheid van bestuur
– Wpolg Wet politie gegevens
– Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
– Aw Archiefwet

Uit het oogpunt van procesefficiency wil ik u vragen te komen tot één beslissing waarbij het tragere beslisregime van de Wiv maatgevend mag zijn.

De vijf jaar regel
Gegevens die langer dan vijf jaar gesloten zijn dan wel langer dan vijf jaar om operationele redenen niet geraadpleegd zijn, vraag ik in kopie op omdat zelfs de Wiv toegang tot die gegevens toestaat [minus die delen of passages waarop weigergronden gelden].

Onder dit recht op toegang vallen dus ook die gegevens die recenter dan vijf jaar geraad- pleegd zijn om een andere dan een operationele reden, bijvoorbeeld om een organisatori- sche-, juridische- of onderzoeksreden.

Zijn de gegevens nog wel operationeel dan wil ik kopie ontvangen van die delen van die gegevens en bestanden die ouder zijn dan vijf jaar waarbij in het midden gelaten wordt of die bestanden nog jongere informatie bevatten en/of nog operationeel zijn [de zg. vijf-jaar-knip].

Zijn gegevens jonger dan vijf jaar en/of de afgelopen vijf jaar niet geraadpleegd én vallen ze niet onder de Wiv dan worden ze tot en met heden ex nunc opgevraagd.

Geen bronbescherming meer voor publiekrechterlijke organen
Jurisprudentie ontstaan in AIVD-zaken van Roel van Duijn, rechtbank Den Haag Awb 09/9142 en 10/3637, komt erop neer dat bronbescherming voor publiekrechterlijke organen die verplicht zijn aan de AIVD en/of de MIVD te leveren, zoals de politie of de GBA, niet meer geldt.
Ik verzoek u dan ook overeenkomstig het door de rechtbank Den Haag bepaalde te handelen.

Notificatie en registratieplicht
Voor sommige soorten werk bij en onder u geldt dat na afloop daarvan, na een zekere wachttijd, degene die object was daarvan op de hoogte gesteld wordt. Dit kan gelden bij tappen van audio en data en bij screenen.
Uit diverse berichten, onder meer in de Tweede Kamer en van de CTIVD, blijkt dat u dat nagenoeg nooit doet, onder meer niet omdat u niet over actuele adresinformatie van de bespioneerde beschikt.
Ik maak graag van dit verzoek gebruik om ook naar dit aspect te vragen. Mijn actuele adresgegevens treft u aan onder aan deze brief.

Doorgeleiding
Daar waar delen van het gevraagde zich niet of niet meer, of nog niet, bij of onder u bevin- den verzoek ik u om doorgeleiding.
Ik verzoek u dat snel te doen, binnen 28 dagen. Voor zulk een doorgeleiding geldt immers niet het van de Awb en Wob afwijkende Wiv tijdsregime, maar het gewone, omdat doorge- leiden per definitie betekent dat het gaat om doorgeleiding naar een niet onder de Wiv val- lend orgaan [met als enige uitzondering: doorgeleiding naar de AIVD].
Als u doorgeleidt dan ontvang ik daar van u graag bericht van, in ieder geval omvattend: wanneer, aan wie en inzake wat doorgeleid is.

De inhoud van het verzoek

Hieronder zal ik aangeven wat precies onder dit verzoek tot ontvangen van kopie begrepen moet worden:

Tijdvak
Dit verzoek omvat de periode van 1 januari jaartal tot en met heden [in de ex nunc definitie]. MIVD en MID / KMar-ID-organen

In kopie wordt gevraagd om alle gegevens over mij of herleidbaar op mij, bij en onder u aanwezig en/of ontstaan.
Dit omvat ook alle gegevens ontstaan bij en onder de rechtsvoorgangers van de MIVD, zoals de MID, de LUID, de MARID en de LAMID.
Met ‘onder u’ wordt gedoeld op die KMar-ID-organen die in de Wiv functioneren.

Mochten delen zich niet, niet meer, of nog niet, fysiek bij of onder u bevinden dan wordt u verzocht, overeenkomstig het bij de juridische context vermelde, om doorgeleiding

De contexten als hulp bij uw zoekslagen
Bekend is dat u beter kunt zoeken als ik u de contexten geef waaronder ik mogelijk bij en onder u bekend ben geworden.
Lid van …….. tijdvak
Lid van …….. tijdvak
Sympatisant van …… tijdvak
Sympatisant van …… tijdvak Bezocht de volgende conflictgebieden……. tijdvak Bezocht de volgende conflictgebieden……. tijdvak Demonstreerde bij …….. tijdvak
Demonstreerde bij …….. tijdvak
Enz tijdvak
Enz tijdvak

Resumerende opmerkingen

– Daar waar de Wiv niet van toepassing is verzoek ik u overeenkomstig de andere genoemde wetten te beslissen

– Bij alles vraag ik u goede notie te nemen van alles wat gesteld en gevraagd wordt in de sectie juridische context.

– Daar waar u mij kopie weigert, verzoek ik u dat per document, en waar gelet op jurisprudentie nodig, zelfs per passage te motiveren.

– In al die gevallen waarin u besluit tot niet integrale vrijgave van de documenten of passages verzoek ik u, naast een goede motivering, subsidiair om verstrekking van ambtelijk beperkte documenten of passages ook indien die door de ingrepen in uw ogen geen zinnige informatie meer bevatten en meer subsidiair om samenvatting van de geweigerde documenten of passages.

– Bij dit alles vraag ik uw bijzondere aandacht voor de recente inzichten bij de Raad van State inzake de de nationale jurisprudentie overstijgende betekenis van zowel art. 10 EVRM als van EHRM uitspraken inzake het noodzakelijkheidsvereiste.

Ik hoop zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden van u te vernemen.

Met vriendelijke groet.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

Bijlage: ID-kaart/Paspoort

 

Voorbeeldbrief 2 AIVD inzageverzoek eigen dossier

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij

Zeer geachte mevr./dhr.,

Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten richt mij tot u met een verzoek om inzage van de bij de AIVD over mij verzamelde en/of verwerkte persoonsgegevens.

(alleen als je een context aan wilt geven:)

De context(en) waarbinnen de AIVD de over mij verzamelde en/of verwerkte gegevens registreert is/zijn [onderwerpen zelf invullen] [ ….]

Gaarne ontvang een ik een bevestiging van mijn verzoek.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

(en een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs mee sturen )

 

Voorbeeldbrief 2 MIVD inzageverzoek eigen dossier

… Plaats (moet u zelf invullen), … Datum (moet u zelf invullen)

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij

Zeer geachte mw./dhr.,

Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten richt mij tot u met een verzoek om inzage van de bij de MIVD over mij verzamelde en/of verwerkte persoonsgegevens.

(alleen als je een context aan wilt geven:)

De context(en) waarbinnen de AIVD de over mij verzamelde en/of verwerkte gegevens registreert is/zijn [onderwerpen zelf invullen] [ ….]

Gaarne ontvang een ik een bevestiging van mijn verzoek.

… Naam (moet u zelf invullen) en … adres (moet u zelf invullen)

(U dient het verzoek ook te ondertekenen)

(en een kopie van een (geldig) legitimatiebewijs mee sturen )